Typiczne wydania Rytuału Rzymskiego Pawła VI

Typical edition of the “Roman Ritual” of Paul VI

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 5 - 20

Publikacja w numerze Rok XXIII (2017) nr 49

Autor Czesław Krakowiak

Streszczenie:

Dla dokonania odnowy liturgii sakramentów po Soborze Watykańskim II zgodnie z zaleceniami Konstytucji o liturgii świętej, Paweł VI powołał specjalną Radę (Consilium), która razem z Kongregacją Obrzędów miała dokonać przeglądu (recognitio) Rytuału rzymskiego. Powołane w ramach Consilium specjalne grupy studyjne opracowały obrzędy sakramentów, czyli Ordines tworzące nowy Rytuał rzymski. W artykule autor referuje prace Consilium i Kongregacji Obrzędów aż do editio typica każdego Ordo i podaje ogólną charakterystykę Rytuału. Obrzędy każdego sakramentu uwzględniają główne zasady odnowy liturgii w duchu nauczania Vaticanum II i posoborowych dokumentów Kościoła. Dokonano tego zgodnie ze zdrową tradycją (sana traditio) i z uwzględnieniem dorobku nauk teologicznych. Dowartościowano Pismo Święte, zasady czynnego uczestnictwa (participatio actuosa) wiernych, możli- wość adaptacji (aptatio) i inkulturacji obrzędów przez Konferencje Biskupów i dostosowa- nia (accommodatio) ich przez szafarza sakramentu. Każde Ordo zawiera nie tylko rubryki, ale także wprowadzenie (Praenotanda) o charakterze teologicznym i pastoralnym. Po wyda- niu nowego Kodeksu prawa kanonicznego jego normy zostały uwzględnione w editio typica altera obrzędów chrztu dzieci i sakramentu małżeństwa. W ten sposób przygotowany Rytuał rzymski Pawła VI jest doskonałym „narzędziem” Kościoła w wypełnianiu jego misji nauczania i uświęcania.

Słowakluczowe: adaptacja, dostosowanie, inkulturacja, liturgia, Rytuał, Paweł VI, sakrament, Consilium, Sacram Liturgiam, Konstytucja o liturgii, Inter Oecumenici, Varietates legitimae, sakramenty, rubryki, chrzest, pokuta, namaszczenie chorych, małżeństwo.

Typical edition of the “Roman Ritual” of Paul VI

Summary

For the renewal of the liturgy of sacraments after the Second Vatican Council, Paul VI appointed a special Consilium which together with the Sacred Congregation of the Rites had to review the Roman Ritual. The special study-groups elaborated the rites of the sacraments, i.e. Ordines which constitute the new Roman Ritual. In this study the author reports the works of the Consilium and of the Sacred Congregation of Rites up to the editio tipica of each Ordo and shows the general characteristic of the Ritual. The rites of each sacrament take into con- sideration the main principles of the liturgical renewal in the spirit of Vaticanum II and of the post-conciliar documents of the Church. It has been made according to sana traditio and to the achievements of theology. The Bible has been more appreciated, the principles of the participatio actuosa of the faithful and the possibility of the adaptation and inculturation of rites by the Bishop’s Conferences. Beside the rubrics each Ordo contains the theological and pastoral Introduction (Praenotanda). The new Ritual is an excellent “tool” of the Church for fulfilling its sanctifying and teaching mission.

Key words: adaptation, inculturation, liturgy, Ritual, Paul VI, sacrament, Consilium, rubrics, Baptism, Penance, Sacrament of the Sick, Matrimony. 

Box PDF