Zasady przyjmowania artykułów do czasopisma „Liturgia Sacra”

Autorzy zgłaszający artykuły do publikacji proszeni są o przygotowanie tekstów w oparciu o poniższe wskazania.

English [for Polsih: find it bellow]

1. Publishing rules 

The Editorial Board of “Liturgia Sacra” accepts for publication scientific articles, conference reviews and reports connected with the Liturgy, Music and Sacred Art. The article cannot infringe the copyright of third parties (within the meaning of the Act of 4th February 1994 on copyrights and related rights; the original text: Journal of Laws of 1994 No 24 item 83, consolidated text: Journal of Laws of 2006 No 90 item 631). Texts sent to the editors cannot be previously published or submitted elsewhere. Submitting the text, the author consents to: any stylistic changes resulting from the standard language and “Rules for submission of texts in Polish”, to make any necessary changes to the content arrangement (in order to improve the readability of the text), and also to use it to be printed or in electronic publications. The author transfers the copyright on the Editorial Board of “Liturgia Sacra”. Simultaneously, the author consents to publish the information about the text in databases, including CEJSH (The Central European Journal ofSocial Sciences and Humanities) and CEEOL (Central and Eastern European Online Library). The author declares that the submitted texts are written in accordance with the principles of scientific integrity and without the occurrence of ghostwriting and guest authorshipphenomena, in accordance with “Explanations of “ghostwriting” posted on the MNiSW (the Ministry of Science and Higher Education) site: https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wyjasnienie_dotyczace_ghostwriting. pdf. All materials included in the “Liturgia Sacra” are protected by copyright. Reproduction of the text can occur only with the consent of the editor.

2. Reviewing procedure

The “Liturgia Sacra” Editorial Board follows the reviewing procedure of scientific articles in accordance with “Basic principles for reviewing publications in journals” posted on the MNiSW (the Ministry of Science and Higher Education) site: https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wytyczne_dotyczace_procedury_recenzo wa nia.pdf. It means that the reviewing procedure takes place with the principles of confidentiality, that is the author(s) and the reviewer(s) do not know each other’s identity (double-blind review procedure). The reviewer prepares a written assessment of the article on the appropriate form http://www.liturgiasacra.uni.opole.pl. The author/authors Reed to refer in details to all critical opinions of the reviewer/reviewers of the article. The correspondence between the author and the reviewer is done only through the “Liturgia Sacra” Editorial Board. All accepted comments must be considered in the appropriate correction of the work. In case of observations with which he disagrees, the author prepares clear and explicit argumentation, pointing the disagreement with the reviewer’s opinion. The article is submitted to be published with two explicit positive reviews. In case of one negative review, there is a need of appointing a third reviewer whose assessment will decide on admission to the publication of the article or its rejection. Texts of not a scientific character do not require any review and are eligible to print directly by the Editorial Board.

3. Notes on the preparation of the text

Scientific articles:

• texts should deal with a problem of the Sacred Liturgy, Art and Music;

• the length of the text: 20,000 to 60,000 characters (including spaces, footnotes and literature reference list). Any exceptions to the rules must be discussed with the Editorial Board;

• languages: congress languages, Polish and some oriental languages (refer to the Editorial Board);

• the text should include subtitles;

• abstract: 150 to 250 words in English; Polish authors should also attach an abstract in Polish;

• keywords: four to six in English and Polish, separated with a semicolon;

• citations: they should be put into quotation marks;

• references: they should be put in the footnotes;

• list of references: the full description of the reference should be put in alphabetical order at the end of the article, using the comma record:

in case of a monograph:

– surname, name(s), title of the publication (italics), place, editor and year of publishing.

e.g.: Hryniewicz Wacław, Wiara rodzi się w dialogu, Kraków: Wydawnictwo WAM 2015.

in case of an article of collective work:

– surname, name(s), title of the article (italics), in: name initial(s), surname of the editor, title of the

collective publication (italics), place and year of publishing, pages.

e.g.: Sceri Hector, Ekumeniczne zaangażowanie papieża Franciszka, w: P. Kantyka, P. Kopiec, M

Składanowski (red.), O ekumenizmie w Roku Wiary, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, 71–84.

in case of an article in the journal:

– surname, name(s), title of the article (italics), title of the journal in quotation marks, year ofpublishing, volume, number, pages.

e.g.: Jaskóła Piotr, Podstawowe teologiczne perspektywy ewangelickiej nauki o małżeństwie, „StudiaOecumenica” 13 (2013) 1, 175–188.

in case of referring to a website:

– surname, name(s), title of the article (italics), full internet address of the article, date of entry inthe format: (dd.mm.rrrr).

e.g.: Kowalski Lucjan, Czym jest ekumenizm? Próba wyjaśnienia,

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/ISiD/publikacje/Documents/

 Working_Paper/ISID_WP_11_2011.pdf (20.12.2013).

 in case of legal documents:

 The Act of 4 February 1994 on Copyright and Related Rights, Journal of Laws of 1994 No 24 item 83 amended, article 

Biographical note:

A few sentences about the author; affiliation and titles of significant publications are necessary. Texts should be sent electronically to the following address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. or: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. till the end of February and August of a given year. Accepted file formats: *.odt, *.doc, *.docx, *.rtf (others are possible after prior arrangement with the technical editor). Accepted graphic formats: *.eps, *.ps, *.jpeg, *.png, *.gif, *.bmp (others are possible after prior arrangement with technical editor) in minimum resolution of 300 dpi.

 

POLISH 

 

I. Zasady ogólne

Redakcja zastrzega sobie prawo do nanoszenia korekt językowych oraz wyboru artykułów według kryterium jakości i merytorycznej spójności. Procedura recenzowania artykułów zgłaszanych do czasopisma jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W celu zapewnienia właściwej oceny artykuły są recenzowane przez niezależnych ekspertów z danej dziedziny z zachowaniem reguły podwójnej anonimowości (double-blind review). Wersja artykułu przekazana recenzentowi oraz recenzja, którą otrzyma autor, nie będzie zawierała nazwisk i afiliacji. Na podstawie uzyskanych ocen redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do autora w celu naniesienia poprawek. Termin na naniesienie poprawek przez autorów wynosi 7 dni. Po przyjęciu artykułu do druku autor otrzyma umowę wydawniczą, która określa szczegółowy opis przeniesienia praw majątkowych do artykułu. Ponadto autor proszony jest o dołączenie do tekstu głównego streszczenia (max. 1000 znaków ze spacjami, tj. ok. pół strony) z tytułem i słów kluczowych w języku polskim i angielskim, oraz wykazu użytej przy redakcji tekstu bibliografii, a także noty biograficznej (uzyskany stopień naukowy, specjalizacja naukowa, aktualnie pełnione funkcje i zajmowane stanowiska, miejsce pracy) oraz adres, e-mail lub telefon. Zamiar publikacji artykułu w czasopiśmie „Liturgia Sacra” jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na zamieszczenie w nocie biograficznej adresu e-mail lub — w przypadku jego braku — adresu poczty tradycyjnej w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu czytelników z autorem.

Do artykułu powinna być dołączona deklaracja autora (lub w przypadku pracy zbiorowej — osoby zgłaszającej tekst): podpisaną deklarację autorską należy przesłać na adres redakcji lub w postaci skanu dołączyć do pliku (deklarację można podpisać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego). Tekst deklaracji znajduje się w ostatniej części każdego numeru czasopisma oraz na dole niniejszej strony. 

Artykuł należy przesłać w wersji papierowej oraz w formie pliku elektronicznego (*.odt, *.rtf lub *.doc) wraz z dołączonymi czcionkami, jeśli różnią się one od Times New Roman (chodzi głównie o znaki greckie, syryjskie, hebrajskie, etc.). 

II. Redagowanie tekstu głównego

Formatowanie powinno ograniczać się do najbardziej podstawowych kodów. Poza opisem bibliograficznym należy używać podstawowej odmiany czcionki (bez podkreśleń, pogrubień i innych wyróżnień graficznych). Kursywę można stosować dla wyróżnienia pojedynczych wyrazów.

 1. Zalecane parametry formatowania:
  - krój czcionki Times New Roman;
  - wielkość czcionki 12 punktów w zasadniczym tekście, a 10 punktów w przypisach;
  - odstęp między liniami 1,15 punktów w tekście głównym, 1,0 w wyodrębnionym cytacie (powyżej 3 wersów) oraz w przypisach;
  - wyodrębniony cytat powinien cechować się wcięciem zarówno z lewej jak i z prawej strony.
 2. W tekście głównym artykułu rozwinięcie imion własnych stosujemy wówczas, gdy pojawiają się one po raz pierwszy lub na początku akapitu (np. Jan Aleksander Kowalski, gdy przywołany jest po raz pierwszy, przy kolejnym odwołaniu piszemy J.A. Kowalski).
 3. Tytuły dzieł lub dokumentów przytaczane w tekście zapisywane są kursywą – wyjątek stanowią tytuły czasopism, które zapisujemy w cudzysłowie.
 4. Odnośnik do przypisu zapisany jest cyfrą arabską; jeśli znajduje się on na końcu zdania umieszczamy go przed kropką.
 5. Sygnatury biblijne zapisujemy w tekście głównym.
 6. Ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość i mogą być zapisane w następujących formatach: *.tiff, *.jpg, *.cdr (rozdzielczość nie mniejsza niż 300 dpi).
 7. Publikowane obrazy i treści nie mogą naruszać praw autorskich innych podmiotów. Umieszczenie w materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia przez Autora do Redakcji pisemnej zgody właściciela tychże praw (dotyczy to także materiałów internetowych).

III. Redagowanie przypisów

 1. Zapis przecinkowy. Inicjał imienia i nazwisko autora (Kapitalikami), tytuł dzieła lub artykułu (kursywą), miejsce wydania i rok (bez nazwy wydawnictwa), cytowane strony – oddzielone są od siebie przecinkiem; jeżeli dany przypis przytacza kilka publikacji, ich opisy bibliograficzne oddzielamy średnikiem. Przypisy numerujemy cyframi arabskimi.
 2. Opis bibliograficzny wydawnictwa zwartego oraz publikacji wchodzącej w skład wydawnictwa zbiorowego lub seryjnego powinien zawierać kolejno następujące elementy:
  - inicjał imienia i nazwisko autora lub inicjały imion i nazwiska autorów; jeżeli autor posługuje się dwoma imionami inicjałów nie rozdzielamy spacją; jeżeli mamy do czynienia z dziełem zbiorowym, w którego powstaniu brało udział wielu autorów, to należy ograniczyć się do podania trzech pierwszych zastępując nazwiska pozostałych skrótem: – in.; po inicjale imienia i nazwisku redaktora lub redaktorów albo wydawcy naukowego dopisujemy w nawiasie skrót (red.), (oprac.) lub (wyd.); nazwiska piszemy Kapitalikami i oddzielamy je od siebie przecinkami;
  - tytuł publikacji i podtytuł oddzielony od tytułu kropką; tytuł i podtytuł piszemy kursywą;
  - części wydawnicze – np. tomy, podajemy cyframi rzymskimi (t. II, cz. II);
  - miejsce i rok wydania; numer wydania zaznaczamy cyfrą arabską, umieszczoną w indeksie górnym po roku wydania; brak miejsca wydania zaznacza się skrótem bm., brak roku wydania skrótem br., brak miejsca i roku wydania skrótem bmr.;
  - wykaz stron; poprzedzony skrótem, np. s. = strona, strony; k. = kolumna, kolumny; cyfry należy łączyć pauzą (nie myślnikiem!) bez odstępów lub rozdzielić przecinkiem, jeżeli strony nie następują po sobie;
  - jeżeli publikacja jest częścią pracy zbiorowej w celu umiejscowienia jej w opublikowanym kontekście stosujemy formułę „w:";
  - w przypisach stosujemy skróty polskie (nie łacińskie) w następujących formatach: tamże, TENŻE, TAŻ, TYCHŻE, por., zob.
  - nie stosujemy skrótów: „dz. cyt", „art. cyt.", ale skracamy jedynie tytuł dzieła do dwóch-trzech wyrazów (bez wielokropka), po czym stawiamy przecinek i numer strony;
  - bibliograficzny opis czasopisma składa się z tytułu zapisanego w cudzysłowie (lub jego skrótu – wówczas pomijamy cudzysłów), numeru kolejnego i/lub zeszytu, roku publikacji zapisanego w nawiasie cyframi arabskimi, numeru stron. Skróty podajemy zgodnie z: J. WARMIŃSKI – in., Encyklopedia Katolicka. Wykaz skrótów, Lublin 1993;
  - jeśli autorem jest instytucja (np. Kongregacja ds. Duchowieństwa) lub jest to zbiór dokumentów (np. Sobór Watykański II) jej nazwę zapisujemy Kapitalikami, jak w przypadku każdego autora;
  - jeśli dzieło cytowane ma wpisanych więcej niż jedno miejsc wydania wpisujemy tylko pierwsze z nich;
  - przy cytowaniu dokumentów soborowych za pierwszym razem podajemy informację z jakiego zbioru pochodzą, a przy każdym następnym odwołaniu zapisujemy tylko nazwę konkretnego dokumentu i numer, do którego odnosi się przywołana myśl;
  - odwołanie się do serwisu internetowego musi być opatrzone datą dostępu.

IV. Przykłady przypisów dolnych:

 • przypis z monografii:

1K. Dola, Dzieje Kościoła na Śląsku. Średniowiecze, cz. I, Opole 1996, s. 29–35.

 •  przypis z rozdziału z pracy zbiorowej:

2A.S. Jasinski, Chleb i wino w Starym Testamencie, w: T. Dola (red.), Ineffabile Eucharistiae donum. Księga pamiątkowa dedykowana Biskupowi Alfonsowi Nossolowi Wielkiemu Kanclerzowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 65. rocznicy urodzin oraz 20-lecia święceń biskupich, Opole 1997, s. 187–202. 

 •  przypis z pracy, redagowanej przez wielu autorów:

3S. Brock, A.M. Butts, G.A. Kiraz – in. (red.), Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage, Piscataway 2011, s. 150–155.

 • przypis z artykułu w czasopiśmie:

4M. Potoczny, Liturgie katolickich Kościołów Wschodnich wobec reformy liturgicznej Vaticanum II, „Liturgia Sacra” 19 (2013), nr 2, s. 385–396.

 • przypis z dzieła przetłumaczonego na j. polski:

5P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna, tł. M. Żurowska, Warszawa 2006, s. 16. 

 • kolejne powoływanie się na tego samego autora co wyżej:

6Tenze, Prawosławie, Warszawa 2003.

 • powoływanie się na tę samą pozycję, co wyżej:

7Tamże, s. 18.

 •  przypis z dzieła wcześniej przywołanego w toku przypisów:

8A.S. Jasinski, Chleb i wino, s. 199.

 •   przypis z dzieła wcześniej przywołanego w toku przypisów, będącego jedną z kilku publikacji jednego autora:

9V. Poggi, Panorama, s. 33. 

 • przypis odwołujące się do serwisu internetowego:

10M. Owczarek, Gesty i postawy liturgiczne, http://www.oaza.kapucyni.pl/index.php/liturgia/gesty-i-postawy (09.11.2014).

 

Oświadczenie autora PL doc                     Oświadczenie autora PL pdf

Declaration of the Author doc                   Declaration of the Author pdf

 

Box PDF