Święta Rodzina wzorem życia dla chrześcijańskich rodzin. Analiza teologiczno-liturgiczna tekstów euchologijnych formularza mszalnego ze święta Świętej Rodziny

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 137 - 156

Publikacja w numerze Rok XXIII (2017) nr 49

Autor Dariusz Kwiatkowski (Wydział Teologiczny, Uniwersytet Adama Mickiewicza/Adam Mickiewicz University, Poznań)

Streszczenie:

Artykuł przedstawia bogactwo treści teologicznych i egzystencjalnych święta Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, obchodzonego w oktawie uroczystości Narodzenia Pańskiego. Źródłem dla ukazania teologii święta są modlitwy i antyfony formularza Mszy Świętej ze święta Świętej Rodziny. Dokonana analiza teologiczno-liturgiczna tekstów liturgicznych pozwoliła pogłębić rozumienie i przeżywanie święta Świętej Rodziny, widząc je w kontekście całej historii zbawienia. Treści zawarte we wszystkich modlitwach jako swoje pierwsze źródło mają w wydarzeniach opisanych w Piśmie świętym. Można w nich też odnaleźć egzystencjalne doświadczenie życia w rodzinie. Dzięki temu teksty te wielokrotnie ukazują również sytuacje człowieka nie tylko uczestniczącego w liturgii, ale żyjącego w świecie. Jezus przychodzi na świat w ludzkiej rodzinie, podkreślając w ten sposób jej godność i wielkość. Ubóstwo narodzin Jezusa, Jego rodziców oraz ofiary, które musieli ponosić od momentu narodzin Syna Bożego, pokazują, że przyszedł On jako Zbawiciel wszystkich ludzi. Józef i Maryja zostali wybrani przez Boga, aby stworzyć Jezusowi prawdziwą rodzinę. Rodzina ta przez swoją miłość, wiarę i wierność tradycjom religijnym i narodowym, stała się wzorem dla wszystkich chrześcijańskich rodzin. Naśladowanie cnót Świętej Rodziny prowadzi do osiągnięcia życia wiecznego w domu Ojca.

 Słowa kluczowe: Święta Rodzina, historia zbawienia, Zbawiciel, miłość, wiara, święto, naśladowanie, wzór,  antyfony, kolekta, modlitwa nad darami, modlitwa po Komunii, życie wieczne

The Holy Family as an Example of Life for the Christian Families. The Theological and Liturgical Analysis of the Euchological Texts of the Mass of the Holy Family Feast

Summary

This paper presents the richness of the theological and existential contents of the Feast of the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph, which is celebrated within the Octave of the Nativity of the Lord. The prayers and Antiphons taken from the Mass of the Holy Family are the primary sources for revealing the theology of the feast. The theological and liturgical analysis of the liturgical texts that has been done allows a deepening of the understanding and experience of the Feast of the Holy Family, seeing them in the context of the whole history of salvation. The events described in the Holy Scriptures are the first source for the contents of all the prayers. One can find in them an existential experience of family life. Thanks to this, the liturgical texts repeatedly show the situation of human beings who are not participating in the liturgy only, but are also living in the world. Jesus came into the world in a human family, in this way he emphasised its dignity and greatness. The poverty of Jesus’ birth and of his parents, and the sacrifices which they had to bear since the birth of the Son of God took place, shows that He came as Saviour of all people. Joseph and Mary were chosen by God to create a real family for Jesus. That Family through their love, faith and fidelity to the religious and national traditions became a model for all Christian families. The imitation of the virtues of the Holy Family leads to eternal life in the Fathers’ house.

Keywords:

The Holy Family, History of Salvation, Saviour, Love, Faith, Imitation, Model Antiphon, Collect, Prayer over the Offerings, Prayer after Communion, Eternal Life.

Box PDF