Marcin Worbs

Marcin Worbs, prezbiter diecezji opolskiej, doktor nauk humanistycznych w za-kresie filologii germańskiej, doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie liturgiki, prof. UO; pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Teologicznego i Instytutu Filologii Germańskiej UO. E-mail: mworbs@uni.opole.pl

ORCID: 0000-0001-5647-7906

Box PDF