Joanna Schiller-Rydzewska

JOANNA  SCHILLER -RYDZEWSKA  — absolwentka Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdań sku (dyplom z wyróż nieniem 1997 r.). Była stypendystką  Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz miast Gdań ska i Gdyni. W 1998 r. zdobyła III nagrodę  na XI Konkursie Prac Magisterskich za pracę : Sonaty fortepianowe Pierre’a Bouleza . W 2008 r. obroniła w Akademii Muzycznej w Warszawie pracę  doktorską: Augustyn Bloch — życie i twórczość.  Jest autorką  publikacji naukowych oraz artykułów i recenzji w prasie lokalnej. Od 1997 r. zwią zana z Uniwersytetem Warmiń sko-Mazurskim w Olsztynie jest również  redaktorem mię dzynarodowego czasopisma naukowego Ars Inter Culturas  wydawanego przez Akademię  Pomorską  w Słupsku. Jej zainteresowania badawcze obecnie koncentrują  się  na twórczości współczesnych kompozytorów gdańskiego środowiska muzycznego.

Box PDF