Geneza i historia Rytu Premonstrateńskiego

The Genesis and history of the Premonstratensians’ Rite

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 151 - 163

Publikacja w numerze Rok XXII (2016) nr 47

Autor Mateusz Wendland

Streszczenie:

Ryt zakonu Premonstratensów, inaczej ryt norbertański, jest ściśle związany z założonym przez św. Norberta w XII wieku zakonem Kanoników Regularnych, zwanych również białymi kanonikami. W pierwszych latach działalności zakonu trzymano się zwyczajów liturgicznych powszechnych wśród kanoników regularnych św. Augustyna.  Niniejszy artykuł przybliża genezę i rozwój liturgii norbertańskiej, która przetrwawszy Sobór Trydencki, nie uchowała się wśród zmian około-liturgicznych Soboru Watykańskiego II.

 Słowa kluczowe: norbertanie, premonstratensi, litugria.

*** 

The Genesis and history of the Premonstratensians Rite

 

The Premonstratensian, or Norbertine Rite is strictly related to the Order of Canons Regular, also known as the White Canons. Founded in the 12th century by Saint Norbert, the order at first adhered to liturgical practices that were common among the Canons Regular of Saint Augustine. The following article talks about the genesis and development of Norbertine liturgy, which survived the changes in practices made by the Council of Trent, but was eventually made obsolete by the Second Vatican Council.

Key words: Norbertines , Premonstratensians, the liturgy

Box PDF