Recepcja kanonów Codex Iuris Canonici (1917) dotyczących sakramentów inicjacji chrześcijańskiej w dokumentach i statutach Synodus Dioecesana Kielcensis (1927)

Reception canons of the Codex Iuris Canonici (1917) concerning the sacraments of Christian initiation in the documents and statutes Synodus Dioecesana Kielcensis (1927)

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 121 - 136

Publikacja w numerze Rok XXII (2016) nr 47

Autor Mirosław Kowalski

Streszczenie:

Troska o życie liturgiczne wspólnoty wierzących ma swoje odbicie we wrażliwości na właściwy kształt celebracji. Podstawą normatywną dla właściwego kształtowania liturgii jest bez wątpienia Kodeks Prawa Kanonicznego oraz normy prawne kształtowane na płaszczyźnie danego Kościoła lokalnego. Takim źródłem prawa dla diecezji kieleckiej  staje się Pierwszy Synod Kielecki (1927), który w swoich wypowiedziach podejmuje bardzo obszernie problematykę sakramentów. Między innymi z tego powodu stał się przyczynkiem do powyższego opracowania, które traktuje o sakramentach chrztu, bierzmowania i eucharystii. Przeprowadzona analiza dotyczy nie tylko samych postanowień synodalnych ale przede wszystkim ich spójności z powszechnie obowiązującym prawem.  Staje się ona jednocześnie obrazem stanu fragmentu liturgii w diecezji kieleckiej na początku XX w.

Słowa kluczowe: prawo kanoniczne, synod, liturgia, chrzest, eucharystia, bierzmowanie.

 ***

Reception canons of the Codex Iuris Canonici (1917) concerning the sacraments of Christian initiation in the documents and statutes Synodus Dioecesana Kielcensis (1927)

Concern for the liturgical life of the community of believers is reflected in sensitivity to the correct shape of celebration. Normative basis for the proper development of the liturgy is undoubtedly the Code of Canon Law and legal norms formed by the plane of the local church. Such a source of law for the Diocese of Kielce becomes the first Synod of Kielce (1927), which in its statements take very extensively the issue of the sacraments. For this reason has stimulated this study, which deals with the Sacraments of Baptism, Confirmation and Eucharist. The analysis applies not only to the provisions of the Synod, but above all they are consistent with universally binding law. It becomes also snapshot of the passage of the liturgy in the Diocese of Kielce at the beginning of the twentieth century.

Key words: canon law, the Synod, the liturgy, baptism, Eucharist, confirmation.

Box PDF