Liturgia chrzcielna księcia Mieszka I. Próba źródłowej rekonstrukcji

The Baptismal Liturgy of Duke Mieszko I. An attempt of the source reconstruction

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 105 - 120

Publikacja w numerze Rok XXII (2016) nr 47

Autor Karol Litawa (Wyższe Seminarium Duchowne, Łódź)

Streszczenie:

Liturgia chrzcielna księcia Mieszka I.

Próba źródłowej rekonstrukcji 

Ze względu na brak źródeł spisanych, zaświadczających przebieg liturgii chrztu świętego i pozostałych sakramentów inicjacji chrześcijańskiej pierwszego władcy Polski Mieszka I, można wysnuć hipotezę, że szafarz sakramentów korzystał z obrzędu zawartego w Pontyfikale rzymsko-germańskim, zredagowanym w Moguncji w połowie X w. Niewątpliwie z punktu widzenia historyczno-liturgicznego pontyfikał ten miał ogromny wpływ na kształtowanie się w kolejnych wiekach ksiąg liturgicznych, w tym również ksiąg powstających w Polsce. Hipoteza postawiona w artykule przybliża zatem, odległy w czasie, historyczny moment, który wydobył polskich „praojców” z pogańskiego świata, wszczepiając ich w Mistyczne Ciało Chrystusa i w wielowiekową tradycję Kościoła, a tym samym otworzył ich na kulturę ówczesnej Europy, która żyła wartościami chrześcijańskimi.

 ***

The Baptismal Liturgy of Duke Mieszko I.

An attempt of the source reconstruction

 

Due to the lack of written sources testifying the liturgy of baptism and of the other sacraments of Christian initiation of the first sovereign of Poland, Mieszko I, one can formulate a hypothesis, that the celebrant used the rites from the Romano-German Pontifical, edited in Mainz in the early 10th century. Unquestionable, from the historical-liturgical point of view this Pontifical  had a large impact for the edition of the liturgical books in the following centuries, including the liturgical books in Poland. The hypothesis formulated in this study brings closer a distant historical moment, which took out the polish forefathers from the pagan world instilling them to the Mystical Body of Christ and to the centuries-old tradition of the Church, and opening them – at the same time – to the European, i.e. Christian culture.

Box PDF